Bolwerk 2 9471 AT Zuidlaren 
Handelsweg 28 9482 WE Tynaarlo

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Download hier onze Algemene Voorwaarden HOC training versie september 2017

Algemene voorwaarden van HOC OPLEIDING EN TRAINING B.V. versie september 2017

Toepasselijkheid
De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door HOC OPLEIDING & TRAINING B.V.  gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten en de ter uitvoering van een en ander verrichte feitelijke- en rechtshandelingen. Een exemplaar van deze voorwaarden is gratis te downloaden op de website https://hoctraining.nl/algemene-voorwaarden/ en wordt tevens op eerste verzoek kosteloos toegezonden. De toepasselijkheid van elke andere voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige in deze algemene voorwaarden genoemde bepalingen volledig van kracht. Partijen zullen in zo’n geval in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen wordt nagestreefd.

HOC OPLEIDING & TRAINING B.V.HOC OPLEIDING & TRAINING B.V.HOC OPLEIDING & TRAINING B.V..

Offertes

Offertes van HOC OPLEIDING & TRAINING B.V. zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

Informatieverstrekking

HOC Opleiding & Training is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. Opdrachtgever vrijwaart HOC Opleiding & Training voor schade van derden als gevolg van door hem aan HOC OPLEIDING & TRAINING B.V. gegeven onjuiste en/of onvolledige informatie.

Opleidingen en lesmateriaal

HOC OPLEIDING & TRAINING B.V. spant zich naar beste vermogen in om de met opdrachtgever overeengekomen opleidings- of trainingsdoelstellingen te realiseren. HOC OPLEIDING & TRAINING B.V. houdt over het verstrekte lesmateriaal alle auteurs- en andere rechten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HOC OPLEIDING & TRAINING B.V. mag niets van dit materiaal worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt. Het is niet toegestaan lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

Wanneer opdrachtgever in strijd handelt met een of meer bepalingen van de onder dit artikel genoemde, is Opdrachtgeve ten gunste van HOC OPLEIDING & TRAINING verschuldigd een boete van € 1.000,- per overtreding, alsmede € 1.000,- per dag met een maximum van  € 50.000,- dat deze overtreding voort­duurt, welk(e) bedrag(en) onmiddellijk na ingebrekestelling opeisbaar zal/zullen zijn, onverminderd het recht van de opdrachtgever tot het vorderen van volledige schadevergoeding

Beëindiging en wijziging

Opdrachtgevers kunnen opdrachten tot 4 weken voor aanvang van de eerste lesdag schriftelijk annuleren. Lesgeld is dan niet verschuldigd. Eventueel overeengekomen bedragen voor ontwikkeling en voorbereiding moeten in dat geval echter wel worden betaald. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn is de datum van ontvangst van de annulering door HOC OPLEIDING & TRAINING B.V. bepalend.

Bij annulering door opdrachtgever binnen een termijn van 4 weken zijn lesgeld, kosten voor lesmateriaal en examen volledig verschuldigd. Dit is ook het geval als de deelnemer zonder opgave van reden niet verschijnt of als de opdrachtgever een opdracht na de eerste lesdag voortijdig beëindigt.

Een in overleg tussen partijen tot stand gekomen tussentijdse wijziging van de opdracht geldt als een nieuwe opdracht. Partijen gaan voor de nieuwe opdracht een nieuwe overeenkomst aan onder gelijktijdige beëindiging van de bestaande opdracht.

De opdrachtgever mag tot 7* werkdagen voor aanvang van een opleiding of training in de plaats van de opgegeven deelnemer een ander voor die opleiding of training opgeven, mits die persoon aan de toelatingsvereisten voor de opleiding of training en het eventueel af te leggen examen voldoet.

*Bij examens van CBR/CCV/TCVT is deze termijn 15 werkdagen. In dat geval zijn ook de extra kosten CBR/CCV/TCVT verschuldigd.

HOC OPLEIDING & TRAINING B.V. behoudt zich het recht voor om opleidingen te annuleren of te verplaatsen. De opdrachtgever mag in dat geval de opdracht annuleren en is dan geen lesgeld of andere kosten verschuldigd.

Indien een lesdag na aanvang van de opleiding of training door overmacht aan de zijde van HOC OPLEIDING & TRAINING B.V. niet door kan gaan, zorgt HOC Opleiding & Training voor een vervangende datum.

Hiervoor is HOC OPLEIDING & TRAINING B.V. geen vergoeding verschuldigd.

Aansprakelijkheid en Verzekeringen

HOC OPLEIDING & TRAINING B.V. is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever of deelnemer oploopt tijdens de uitvoering van de opleiding of training. Opdrachtgever vrijwaart HOC OPLEIDING & TRAINING B.V.  en de door haar ingeschakelde personen tegen alle aanspraken van derden die met de uitvoering van de opdracht samenhangen. De aansprakelijkheid van HOC OPLEIDING & TRAINING B.V.  is beperkt tot de opdrachtsom respectievelijk het lesgeld.

Indien bij uitvoering van de opdracht gebruik wordt gemaakt van materieel dat toebehoort aan de opdrachtgever of deelnemer, garandeert opdrachtgever zorgt te dragen voor een volledige cascoverzekering, alsmede een WAM en werkrisicoverzekering, welke mede dekking biedt voor schade c.q. letsel aan de bestuurder/ machinist/ de persoon die het materieel bedient. De verzekering biedt dekking tijdens activiteiten met opleidingsdoeleinden, zoals maar niet beperkt tot activiteiten waaromtrent de overeenkomst met HOC OPLEIDING & TRAINING B.V. is gesloten. HOC OPLEIDING & TRAINING B.V. wordt als verzekerde op de polis aangemerkt. Zowel opdrachtgever als diens verzekeraar vrijwaren HOC OPLEIDING & TRAINING B.V en/of haar gelieerde ondernemingen en de door haar ingeschakelde derden volledig voor alle schade en aanspraken als gevolg van schade aan, met of door het materieel. Geen eigen risico is van toepassing. In alle gevallen gelden de onder dit artikel genoemde verzekeringen primair ten opzichte van andere verzekeringen,

Wanneer opdrachtgever onder de overeenkomst handelt in de hoedanigheid van verhuurder, dan gelden de voorwaarden onder dit artikel onverminderd, waarbij opdrachtgever ‘verhuurder’, en HOC OPLEIDING & TRAINING B.V. ‘huurder/opdrachtnemer’ dient te worden genoemd. Mutatis Mutandis.

Facturering en betaling

De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum.
Uitsluitend betalingen aan HOC OPLEIDING & TRAINING B.V. of een rechtspersoon die namens HOC OPLEIDING & TRAINING B.V. incasseert, gelden als betalingen. De Opdrachtgever mag betalingen niet opschorten of verrekenen met andere vorderingen. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Wanneer er binnen de gestelde betalingstermijn geen betaling is ontvangen zal de wettelijke rente dan wel de handelsrente vanaf de vervaldatum van de factuur in rekening worden gebracht.
Betalingen die de Opdrachtgever of Cursist aan HOC OPLEIDING & TRAINING B.V. verschuldigd is, worden onmiddellijk opeisbaar in geval van (een aanvraag tot) surséance van betaling of faillissement, een besluit tot staking van de onderneming of niet tijdige betaling.

Toepasselijk recht/geschillen

Alle overeenkomsten vallen onder het Nederlands recht. Eventuele geschillen worden berecht door de rechter van de plaats van vestiging van HOC OPLEIDING & TRAINING B.V..

Tenslotte

HOC OPLEIDING & TRAINING B.V. kan alles doen of nalaten om te voldoen aan wettelijke voorschriften en dergelijke. HOC OPLEIDING & TRAINING B.V. kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 

 

 

Wilt u ook weten wat HOC voor u kan betekenen?

Bel of mail ons direct

Vraag een offerte aan

Bezoekadres:
Handelsweg 26-28 | 9482 WE | Tynaarlo

Trainingadres:
Bolwerk 2 | 9471 AT | Zuidlaren

Postadres:
Postbus 110 | 9470 AC | Zuidlaren

KVK: 04078908

X