Ontdek de HOC Keuzecarrousel

HOC Opleiding & Training

 Handelsweg 26-28 9482 WE Tynaarlo

Openingstijden: 07:30 – 17:00 uur.

Hijswerk door jongeren jonger dan 18 jaar.

Jul 4, 2016 | Nieuws | 0 comments

Transport Logistiek Veiligheid

Handelsweg 26-28 9482 WE Tynaarlo

Openingstijden: 07:30 - 17:00 uur.

tractoren
[yoast-breadcrumb]

Hijswerk door jongeren jonger dan 18 jaar.

by | Jul 4, 2016 | Nieuws

Hijswerk door jongeren < 18 jaar.
Binnen het werkveld verticaal transport wordt regelmatig de vraag gesteld of personen onder de 18 jaar (jeugdigen) op een hijskraan mogen werk. Dit memo geeft een uitleg over de wetgeving met betrekking tot hijsen door jeugdigen.

Wetgeving
Artikel 7.18 Arbeidsomstandighedenbesluit.  Hijs- en hefwerktuigen
1. Een hijs- of hefwerktuig is op of nabij de bedieningsplaats voorzien van een goed leesbare aanduiding, die voor elke gebruikelijke configuratie van dat werktuig de toegelaten bedrijfslast vermeldt.
2. Een hijs- of hefwerktuig wordt, behalve ten behoeve van beproeving, niet zwaarder belast dan de toegelaten bedrijfslast of bedrijfslasten noch zwaarder dan een veilig gebruik toelaat.
3. Hijs- en hefwerktuigen worden bediend door personen die daartoe een specifieke deskundigheid bezitten.

Artikel 7.32 Arbeidsomstandigheden besluit  Bedienen van TK, MK en FM
1. Een torenkraan, mobiele kraan of funderingsmachine die behoort tot een bij ministeriële regeling omschreven categorie, mag slechts worden bediend door een persoon die:
a.in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling;
b.in een zodanige lichamelijke en geestelijke toestand verkeert, dat hij in staat is de aan de bediening van het desbetreffende arbeidsmiddel verbonden gevaren te onderkennen en te voorkomen.
2. Het certificaat van vakbekwaamheid of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan de toezichthouder.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op degene die in het kader van een opleiding tot machinist een torenkraan, mobiele kraan of funderingsmachine bedient, mits dit gebeurt onder toezicht van een persoon die in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid als bedoeld in het eerste lid, onder a.


Welk werk mogen jongeren van 16 en 17 jaar doen?
Jongeren van 16 en 17 jaar mogen bijna elk soort werk doen, maar geen gevaarlijk werk. Het gaat om werk dat groot gevaar kan opleveren voor de veiligheid en de gezondheid van de jongere. Zo mogen zij bijvoorbeeld niet werken met giftige stoffen of in een lawaaiige omgeving.
De dagelijkse blootstelling aan lawaai moet gemiddeld lager zijn dan 85 decibel. Ook met gehoorbeschermers mag het geluid deze grens niet bereiken.
Bovendien mag het werk hen niet verhinderen om naar school te gaan. Er zijn ook risicovolle werkzaamheden die zij wel mogen uitvoeren, maar dan alleen onder deskundig toezicht.

Risicovolle werkzaamheden onder toezicht
Jongeren van 16 en 17 jaar mogen een aantal risicovolle werkzaamheden alleen onder deskundig toezicht uitvoeren. De toezichthouder moet zelf goed bekend zijn met dit werk. Ook moet de toezichthouder in de gaten houden of de jongere het werk goed doet. En of de jongere geen gevaar loopt of gevaarlijke situaties veroorzaakt.

Ouders en werkgever zijn verantwoordelijk
Werkgever en ouders of verzorgers zijn beiden verantwoordelijk voor de naleving van de regels voor kinderarbeid en jeugdarbeid. De Inspectie SZW kan hun een boete opleggen als deze regels niet worden nageleefd. Werkgever en ouders kunnen beiden strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

Conclusie
Hijswerkzaamheden worden gezien als risicovolle en daarmee gevaarlijke werkzaamheden.
Jongeren onder de 18 jaar mogen nooit hijswerkzaamheden uitvoeren, ook niet onder toezicht van een deskundig, gecertificeerde kraanmachinist.

Jongeren van 16 en 17 jaar mogen alleen hijswerkzaamheden uitvoeren in het kader van hun opleiding en onder deskundig toezicht van een persoon die in het bezit is van een TCVT certificaat van vakbekwaamheid.

Om zelfstandig hijswerkzaamheden ook te kunnen voeren moet een persoon:

  • 18 jaar of ouder zijn;
  • in het bezit zijn van een geldig TCVT-certificaat van vakbekwaamheid.

Het is om deze redenen dat een persoon die voor zijn 18e jaar met goed gevolg een TCVT-examen machinist heeft doorlopen, pas zijn certificaat ontvangt als hij 18 jaar is geworden.

Navigatie
Volg ons